Disclaimer

Bedrijf+School respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar diensten en zal de persoonsgegevens van deze gebruikers nooit aan derden overmaken noch verkopen.

De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens de administratieve verwerking zullen enkel gebruikt worden voor de goede werking van de dienstverlening. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft u steeds inzage in de persoonsgegevens die u via deze website aan Bedrijf+School bezorgt.

Indien u dat wenst worden deze gegevens geschrapt. Stuur hiertoe een e-mail naar info@bedrijfplusschool.eu.

Juridisch

Bedrijf+School wijst elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Bedrijf+School is geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld.

Bedrijf+School waarborgt niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.

Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen Bedrijf+School of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. Bedrijf+School kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.